Call us at : +91-9718890909
Mail us at : secretariatiaohdelhi@gmail.com

Centre Council Members

Dr. A K Khokhar
khokhar23@gmail.com
Dr. V K Ramteke
vramteke@yahoo.com
Dr. S P Chaudhry
drspchaudhry@gmail.com
Dr. Rajiv Kumar Jain
rajivkjain57@rediffmail.com
 
Dr. Chandraa Tripathi
ctripathi@gail.co.in
Dr. Manu Saksena Dr. Sandeep Sharma
iaohdelhi@rediffmail.com